Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Authorized shape capital-Vốn cổ phần có thẩm quyền phát hành

Views: 0