Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Authorized capital stock-Vốn cổ phần được phép bán

Views: 0