Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Assignment separate from certificate-Sự chuyển nhượng tách khỏi chứng chỉ

Views: 0