Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Actual price-Giá thực tế

Views: 0