Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Accumulated surplus-Lãi thặng dư tích luỹ

Views: 0